miercuri, 13 mai 2009

ANTIPODUL LUI URBAN: Un europarlamentar homosexual sustine reeducarea romanilor prin dictatura elastica a FERMEI EURO-ANIMALELOR


"Dreptul la egalitate"

Cu Michael Cashman, preşe din­tele “In tergrupului din Par la men tul European pentru Drep­tu rile Homosexualilor şi Les bie­nelor”, despre Gay-Fest a stat de vorbă Car men Gîrbea

Ce subiecte abordaţi în discur sul public ? 
Ple dez pen tru libertate şi egalitate pen tru toţi oamenii. Prin prezenţa mea la GayFest îmi exprim soli­da ri tatea faţă de persoanele LGBT (gay şi lesbiene, bisexuali sau trans gen) şi faţă de cei care îi acceptă.

Încurajaţi persoanele gay să-şi declare orientarea public?
Sincer, cred că este varianta ideală, în să unii oameni nu fac asta pen tru că se tem să nu fie discri mi naţi sau agresaţi. Datorită acestor acuzaţii grave, de care se face vinovată socie tatea în ziua de azi, avem nevoie de legi care să ofere protecţie .

Resimt românii ra poartele re cent adoptate privind drep tu ri le LGBT ?
Este un pas important pentru comu ni tă ţile gay din toate ţările europene şi pentru toţi cei care îndrăznesc să fie “altfel”. O societate civilizată tre buie judecată, în primul rând, după cum se comportă faţă de mi no rităţi. Parlamentul European şi Comisia Eu ropeană trag astfel un semnal pu ternic de alarmă: oamenii au drep turi egale şi fiecare în parte suferim când acestea nu sunt respectate. Cei care discriminează reuşesc prin fap tele lor să rănească practic vieţile ce lor din jur şi să-şi păteze şi pro pria via ţă.

Cum vedeţi problematica LGBT în România?
Starea generală nu este gravă, însă există încă multă ostilitate. Mai cred că oameni care ar trebui să repre zin te, să ofere informaţii şi să vorbească despre această comunitate nu sunt suficient de bine pregătiţi sau moti vaţi. Mă refer aici în special la poli ti cieni şi la reprezen tanţii bisericii. Du pă părerea mea cred că aceştia ar tre bui să încurajeze toleranţa şi ar mo nia între oameni!

Veţi reveni la profesia de ac tor?
Nu. Planurile mele includ activismul în favoarea altor activităţi.

Michael Cashman – europarla men tar britanic, membru al Parti du lui Laburist şi ac tivist pentru drep turile gay. Ca actor este cu noscut ca primul bărbat care a săru tat un altul într-un serial BBC (‘86). În 2006 se căsăto reş te o fi cial cu iubit ul său (foto), du­pă o relaţie de 20 de ani. Anul tre cut a fost pre zent în România cu oca zia GayFest-ului, dar şi pentru a con du ce Comisia pentru Petiţii a Par la mentului UE în legătură cu taxa au to.

Timeout, Gay & Lesbian, 8 mai 2009

Nota mea: Ziarul britanic Daily Mail l-a prins pe activul militant pentru drepturile animaleor si homosexualilor ca si-a platit "iubitul" cu 30.000 de lire sterline din banii Parlamentului European, invocand ca acesta este "secretarul" sau desi are o functie de director la o firma de PR (Normal, daca il cheama Cashman...)
Pentru lamuriri privind FERMA EURO-ANIMALELOR vezi Presa Ortodoxa

Niciun comentariu:

Steag de luptă

Steag de luptă